UA-156467880-2
 

Yağ hakkında SSS

1.MOTORLARDA YAĞLANMANIN ÖENMİ NEDİR?


Çalışmakta olan herhangi bir motor veya makinenin, verim ve ömrüne etki eden en önemli faktörlerden birisi de yağlamadır. Birbiri üzerinde hareket eden motor (makine) parçaları ne kadar mükemmel işlenirse işlensin, parçaların molekül yapılarına bağlı olarak yüzeyleri yine de düzgün olmaz.

Hareketi kolaylaştırmak, daha fazla verim almak ve çalışan parçaların ömrünü uzatmak için parçaların birbirine doğrudan doğruya sürtünmelerini önlemek gerekir. Birbiri üzerinde hareket eden iki katı cismin arasındaki sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak verimi artırır ve performans ömrünü uzatır.
2.YAĞ BAZLARI NELERDİR?


2.1.Mineral Yağlar:
Mineral yağlar yıllardır kullanılmakta olan klasik yağlardır. Yeraltındaki bildiğimiz petrolün distile edilmesinden sonra deterjan, viskozite geliştirici ve aşınma önleyici birtakım katkılar eklenmek suretiyle üretilirler. Fiyatları genelde ucuzdur ve ortalama bir performans sunarlar.

2.2.Sentetik Yağlar:
Sentetik yağlar laboratuvarlarda çeşitli kimyasal işlemler sonucunda kimyagerler tarafından üretilen yağlardır. Fiyatları mineral yağlara oranla daha pahalıdır ancak hem daha iyi performans, hem daha uzun süreli kullanım sunarlar. Termal dayanıklılıkları fazladır. Yağlama görevlerini daha uzun süreler yerine getirirler ve çok daha fazla sıcağa dayanabilirler.

2.3.Yarı Sentetik Yağlar:
Yarı sentetik yağlar bu ikisinin karışımıdır ve hem fiyatları, hem de sundukları performans bu iki yağın arasındadır. Genellikle %70-80 mineral yağa %20-30 sentetik yağ karıştırılmak suretiyle elde edilirler.
3.SENTETİK YAĞ İLE MİNERAL YAĞ ARASINDAKİ FARK NEDİR?


Sentetik yağlar; doğal petrol rezervlerinden çıkarılmayan laboratuarda kimyacılar tarafından kimyasal yöntemlerle elde edilen yağlardır. Performans, termal dayanıklılık gibi özellikleri geliştirilmiş olduğu için mineral yağların yetersiz kaldığı yerlerde kullanılırlar. Jet motorları gibi çok yüksek sıcaklıklarda çalışan sistemlerde ya da çok düşük sıcaklıklarda tercih edilir.

•Mineral esaslı yağlar ise, ham petrolün distilasyonu sonucu elde edilen ürünlerdir
4. MOTOR YAĞI DEĞİŞTİRİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?


Motor yağının sıcak olup olmadığına, aracın stop konumunda ve düz bir zeminde olmasına, motor karterindeki eski yağın tam boşalıp boşalmadığına ve karter tapasının tekrar yerine takılıp takılmadığına dikkat edilmelidir.
5. MOTORDA YAĞ EKSİLMESİNİN SEBEBİ NEDİR?


Ana neden motorda kullanılan teknolojidir. Yeni teknoloji motorlarda, yüksek performans sağlamak için metaller birbirine daha yakın tasarlanmıştır. Bu da yağın eksilmesine yol açar. Ayrıca araç karterinde uygun viskozitede yağ kullanılmaması, araçta uygun performansta yağ kullanılmaması ve aracın sürekli yüksek devirde çalıştırılması da motorda yağ eksilmesinin nedenleri olarak sayılabilir.
6. MOTOR YAĞININ BOZULDUĞUNU NASIL ANLARIZ?


Motor yağının bozuk olup olmadığını kesin olarak anlamak için yağın laboratuvar koşullarında fiziksel ve kimyasal olarak analiz edilmesi gerekmektedir.
7. MOTOR YAĞININ BOZULMA SEBEBİ NEDİR?


Motor yağının bozulma sebebi iki maddede açıklanır:

7.1. Yağın Kimyasal Olarak Bozulması:

Motor yağı, motor çalıştığında sıcaklığı çok yükselir. Yağ içindeki mineraller, yüksek sıcaklıklarda hava içindeki oksijenle birleşerek oksitlenir. Ayrıca iş zamanında yanma sonucu oluşan diğer kimyasal maddeler, yağla birleşerek organik asitler meydana getirir.Oksitlenme ve asit etkisiyle motor yağı özelliğini kaybederek parçaların üzerinde aşınma, okssitlenme ve sakızlaşma(reçine) meydana getirir, segmanların ve subapların yuvasında sıkışıp kalmasına sebep olur.

7.2. Yağın Fiziksel Olarak Bozulması:

Emme zamanında silindire giren havanın içindeki tozlar, yanma sonu meydana gelen kurumlar ve diğer ara maddeler, parçaların aşınmasından doğan talaşlar, kartere kaçan gazların içindeki benzin veya mazot yağın kirlenmesine ve özelliğinin bozulmasına sebep olur. Yağ filtresi, yağın içindeki parçacıkların bir kısmını temizlese bile zaman içinde yeterli olmaz..Bu sebeplerde dolayı motor yağı bozulur .Bu nedenle araç kataloğunda tavsiye edilen sürelerde motor yağının yenilenmesi gerekir.
8. MOTOR YAĞLARININ CİNSİ İLE YAĞ DEĞİŞİM KİLOMETRESİ DEĞİŞİR Mİ?


Araçların yağ değişim kilometrelerini sadece araç üreticileri belirler. Sentetik yağların minerallere oranla çok daha dayanıklı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla kullanılan yağın sentetik veya mineral olması, motor performansını ve korumasını doğrudan etkiler. Ancak yağ değişim kilometresi araç üreticilerinin onayı olmadan uzatıldığı takdirde, beklenen performans ve koruma sağlanamayabilir.
9. KÖPÜRME NEDEN OLUR, MOTORA ZARARI NEDİR?


Aracın devamlı hareketiyle karterde oluşan çalkalanma ve yağın motor içinde yüzeylere çarpması sonucu, köpürme meydana gelir.
Eğer motor yağında bu köpürmeyi engelleyecek köpük giderici katık yoksa veya yetersiz ise, oluşan köpükteki baloncuklar herhangi bir temasta patlar. Böylece, metal sürtünmesi başlar ve aşınma başlar.
Halk arasında bilinen köpürme ise yağ dökme haznesi kapağında oluşan, kaymak veya mayoneze benzer görüntüdür. Bu köpürme değildir. Yağa doğrudan su karışıyorsa veya eski teknoloji araçlarda olduğu gibi yağ buharı dışarı çıkamıyor ve gece – gündüz sıcaklık farkında kondense olup, yağa karışıyorsa, bu olay meydana gelir.
Motora doğrudan zararı olmayan kaymaklaşma, köpürmeden ayırmak gerekir.
10.  MOTORDA KULLANILAN YAĞIN RENGİNİN KARARMASI NE ANLAMA GELMEKTEDİR?


Motor yağının görevlerinden birisi de temizliktir. Kaliteli bir motor yağı, içeriğindeki katıklar sayesinde, motorda oluşan kurum parçalarını dağıtarak bünyesine alır, metal yüzeylere yapışmalarını engeller. Metal yüzeylere yapışanları da deterjanla temizler. Bu nedenle motor yağı kirlenerek rengi kararır. Dolayısıyla kirli görünen motor yağı görevini iyi yerine getiriyor demektir.

Frequently asked questions

1. WHAT IS THE IMPORTANCE OF LUBRICATION IN MOTORS?


One of the essential factors affecting the efficiency and life of any running engine or machine is lubrication. No matter how perfectly the engine (machine) parts are processed, their surfaces are barely smooth due to their molecular structures.

The lubrication of engines prevents the parts from rubbing directly against each other in order to facilitate the movement, gain more efficiency, and extend the life of the working parts.

It increases efficiency and extends performance life by reducing friction and wear between two solid objects moving on each other.
2. WHAT ARE THE TYPES OF BASE OIL?


2.1 Mineral Oil:

Mineral oil is the classic oil that has been used for years. It is produced by adding detergent, viscosity improver, and anti-wear additives after the distillation of the underground petroleum we know. It is generally inexpensive and offers average performance.

2.2 Synthetic Oils:

Synthetic oils are oils produced by chemists as a result of various chemical processes in laboratories. Their prices are high than mineral oils, but they offer both better performance and extended use. It has high thermal endurance. They perform their lubricating duties for longer periods and can withstand much more heat.

2.3 Semi-Synthetic Oils:

Semi-synthetic oils are a mixture of the mentioned above, and both their price and performance are between these two. They are generally obtained by mixing 70-80% mineral oil with 20-30% synthetic oil.
3. WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN SYNTHETIC OIL AND MINERAL OIL?


Synthetic oils are oils obtained by chemical methods done by professionals in the laboratory, which are not extracted from natural petroleum reserves. They are frequently used where mineral oils are insufficient, as their performance and thermal resistance have been improved. Suitable for systems operating at very high temperatures such as jet engines and very low temperatures.

Mineral-based oils are products obtained as a result of the distillation of crude oil.
4. WHAT SHOULD BE CONSIDERED WHEN CHANGING THE ENGINE OIL?


It should be noted whether the engine oil is hot, the vehicle is at a stop position and on a flat surface, whether the old oil in the engine sump is completely drained, and whether the sump plug is put back in place.
5. WHAT IS THE CAUSE OF OIL LACKING IN THE ENGINE?


The main reason is the technology used in the engine. In new technology engines, the metals are designed in a way that provides high-performance, which leads to oil loss.

In addition, not using oil with the appropriate viscosity and correct performance for the vehicle and operating at an excessive speed can cause oil reduction in the engine.
6. HOW DO WE KNOW IF THE ENGINE OIL IS DROPPED?


It is necessary to analyze the oil physically and chemically under laboratory conditions in order to understand for sure whether the engine oil is not suitable.
7. WHAT IS THE REASON FOR THE ENGINE OIL SPOILAGE?


The reason for the deterioration of engine oil is explained in two parts:

7.1 Chemical Deterioration of Oil:

Engine oil gets very hot when the engine is running. The minerals in the oil are oxidized by combining with the oxygen in the air at high temperatures. In addition, other chemical substances formed as a result of combustion during work combined with the oil to form organic acids. The engine oil loses its feature due to oxidation and acid effect, causing abrasion, oxidation, and gum formation (resin) on the parts, causing the rings and valves stuck in their sockets.

7.2 Physical Deterioration of Oil:

Dust in the air entering the cylinder at the suction time, soot formed after combustion and other intermediates, chips arising from the wear of parts, gasoline or diesel oil in the gases that escape to the crankcase cause pollution and deterioration of its properties. Even if the oil filter cleans some of the particles in the oil, it will not be sufficient in time. Due to these reasons, the engine oil deteriorates. Therefore, engine oils must be renewed at the time recommended in the vehicle catalog.
8. DOES OIL CHANGE KILOMETER RELATED TO THE TYPE OF ENGINE OIL?


Only vehicle manufacturers determine the oil change kilometers of vehicles. While synthetic oils are much more durable than minerals, the type of engine oil used directly affects engine performance and protection. However, if the oil change mileage is extended without the approval of the vehicle manufacturers, the expected performance and protection may not be achieved.
9. WHAT CAUSES FOAMING, HOW IT DAMAGES THE ENGINE?


Foaming occurs as a result of agitation in the crankcase with the continuous movement of the vehicle and the oil hitting the surfaces inside the engine.

If there is no anti-foam additive in the engine oil or insufficient, the bubbles in the formed foam will burst on any contact. Thus, metal friction starts, and wear begins.

The common foaming known is similar to cream or mayonnaise that occurs on the lid of the oil pouring chamber. Not in this case. If water is mixed directly with the oil or if the oil vapor cannot escape as in old technology vehicles and condenses in the temperature difference between day and night, foaming occurs.

It is necessary to separate it from creaming and defoaming, which does not directly harm the engine.
10. THE DARKNESS IN THE OIL USED IN THE ENGINE REFERS TO?


One of the functions of engine oil is cleaning. A quality engine oil disperses the soot particles formed in the engine and absorbs them, preventing them from sticking to metal surfaces thanks to the additives in its content. It also cleans those that adhere to metal surfaces with detergent. For this reason, engine oil becomes dirty and darkens in color. Therefore, engine oil that looks dirty means that it is doing its job well.